BALTIC COUNCIL - Privātuma politika

Privātuma politika

Pēdējo reizi atjaunināts: 14.02.2024

Biedrības "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION"
privātuma politika


1. Personas datu apstrādes Pārzinis
1.1. Pārzinis personas datu apstrādei ir biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION", vienotais reģistrācijas numurs 40008085919, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 33/35, Rīga, LV-1011, tālrunis +371 67317627 E-pasta adrese: info@balticcouncil.org, turmāk tekstā – Pārzinis. izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās pakalpojuma ņēmēja (turpmāk tekstā – Klients ), kā arī citu personu datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti.
Apstrādājs Pārziņa uzdevumā Klienta datus ir tiesīgi saņemt un apstrādāt arī citi ar biedrības "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" saistītie un pilnvarotie personas datu apstrādātāji.
2. TERMINI UN DEFINĪCIJAS
2.1. Datu subjekts (turpmāk – Subjekts) ‒ jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ir paziņojusi savus personas datus Pārzinim un kuras datus Pārzinis apstrādā saskaņā ar personas datu apstrādes vispārīgajiem principiem.
2.2. Personas dati (turpmāk – Dati) ‒ dati par Subjektu, kurus Subjekts ir iesniedzis Pārzinim izmantojot Pārziņa mājaslapu https://www.balticcouncil.lv, t.s. tiešsaites pieteikuma formas, sīkdatnes, pieraksts Pārziņa jaunumu, paziņojumu vai citu pakalpojumu saņemšanai, caur e-pastu vai telefoniski. Šie Dati iekļauj Subjekta vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, e-pasta adresi un citus personas idencificēšanas datus.
2.3. Personas datu apstrāde ‒ jebkura ar Datiem veikta darbība, to vākšana, reģistrēšana, organizēšana, uzglabāšana, pārveidošana, piekļuves piešķiršana, apskate un ieguve, personas datu izmantošana, nodošana trešajām personām (pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai), savstarpēja lietošana, dzēšana vai vairākas no iepriekšminētajām darbībām neatkarīgi no tā, kādā veidā darbības tiek veiktas vai kādi līdzekļi tiek izmantoti.
2.4. Trešā persona ‒ jebkura fiziska vai juridiska persona, kas nav Subjekts, Pārzinis vai persona, kura apstrādā Datus Pārziņa uzdevumā.
3. Piemērojamie tiesību akti:
3.1. 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā – Vispārīgā datu aizsardzības regula);
3.2. Personu datu apstrādes likums;
3.3. Arhīvu likums;
3.4. Grāmatvedības likums;
3.5. Elektronisko dokumentu likums;
3.6. u.c..
4. Kas ir Privātuma politika?
4.1. Privātuma politika (turpmāk tekstā – Politika) sniedz informāciju par to, kā Pārzinis (biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION") vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta un citu personu datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klienta personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientam sniegto pakalpojumu.
4.2. Ja Pārzinis atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" mājaslapā https://www.balticcouncil.lv, sadaļā “Par mums”.
4.3. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.
5. Kādus personas datus apstrādā biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION"?    
5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION", ir atkarīgas no Klienta izmantotajiem pakalpojumiem. biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 7. punktā norādītājiem nolūkiem:
5.1.1. vārds, uzvārds, personas kods / dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
5.1.2. bankas dati;
5.1.3. personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);
5.1.4. izglītības dokumenti;
5.1.5. dati, kurus Klients pats paziņo biedrībai "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION".
5.2. Biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" apstrādā šādus datus, pakalpojumu sniegšanas realizācijas procesā, šīs Politikas 7.punktā norādītājiem nolūkiem:
5.2.1. telefona numurus, kurus norādījis Klients, un uz kuriem nepieciešamības gadījumā tiek zvanīts, ja Klients nav sasniedzams;
5.2.2. informācija, kura nepieciešama izglītības iegūšanai ārzemēs procesam;
5.2.3. u.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida, un par kuru apstrādi ir iegūta datu subjekta piekrišana.
6. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN PRINCIPI.
6.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus, tiks attiecināta uz biedrības "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" darbībām pēc Vispārējas datu aizsardzības regulas piemērošanas sākuma. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot biedrībai "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas) vai rakstiski, aizpildot veidlapu biedrības "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" birojā, vai nosūtot elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar biedrību "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION". Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
6.2. Līguma noslēgšana un izpilde – lai biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar biedrību "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION"vai jau noslēgtā līguma laikā.
6.3. Biedrības "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" leģitīmās intereses – ievērojot biedrības "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas 7..punktā norādītājiem nolūkiem. Par biedrības "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu paklpojumu sniegšanu.
6.4. Juridisko pienākumu izpilde – biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.   
6.5. Vitālu interešu aizsardzība – biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, tehnogēnās katastrofu situācijās un tml.).  
6.6. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot biedrības "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.
6.7. Politiku piemēro privātuma un Datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz: a) fiziskajām personām – klientiem un to likumiskajiem pārstāvjiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod Pārzinim jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.); b) Pārziņa uzturēto interneta mājaslapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem.
6.8. Pārzinis rūpējas par Subjektu privātumu un Datu aizsardzību, ievēro Subjektu tiesības uz Datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
6.9. Politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Subjekts sniedz Datus (Pārziņa interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai telefoniski) un kādās Pārziņa sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
6.10. Pārzinis apņēmās nenodot, neiznomāt Datus trešajām personām (izņemot gadījumus, kad Datu nodošana ir nepieciešana savstarpēju saistību izpildei).
6.11. Apstrādājot Datus, Pārzinim ir jāievēro Fizisko personu datu aizsardzības likumā un ES ES Vispārīgās datu aizsardzības regulā noteiktie principi.
7. Kādiem nolūkiem biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" apstrādās Klienta personas datus?
7.1. Biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam pienācīgu pakalpojumu sniegšanu līgumattiecību ar biedrību "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" spēkā esamības laikā:
7.1.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;
7.1.2. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t.sk. tehniskā atbalsta) nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
7.1.3. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai.
7.2. Biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk.,:
7.2.1. jaunu pakalpojuma izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
7.2.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta biedrības "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" klientu statistisko datu apstrādē.
7.3. Biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu biedrības "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.
7.4. Biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" ir tiesīga apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:
7.4.1. Klienta personas datu pārbaude parādvēstures datu bāzēs pirms līguma noslēgšanas, lai novērtētu Klienta spēju izpildīt līguma saistības, savukārt līguma spēkā esamības laikā šāda pārbaude ir nepieciešama, lai piedāvātu Klientam jaunus un modernākus pakalpojumus;
7.4.2. Biedrības "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" tēla popularizēšanai tirgū, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas esošo pakalpojumu uzlabošanai, seminārus un mācības, kā arī jaunu pakalpojuma izveidei.
8. Vai Klientam ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi?
8.1. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu apstrādi vai atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, par to informējot biedrību "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas, zvanot, rakstiski, aizpildot veidlapu biedrības "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" birojā, vai nosūtot elektronisko pieprasījumu uz e-pasta adresi, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā un var tikt attiecinātas uz daļu vai visiem Klienta nodotajiem (atkarībā no Klienta vēlmēm, bet ne tiem datiem, bez kuriem nav iespējama līguma saistību izpilde). Izmaiņas neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem Klienta iebildumiem un / vai atteikuma.
9. Kā biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" iegūst Klienta personas datus?
9.1. biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
9.1.1. izmanto biedrības "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" pakalpojumus (biedrības "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" birojā vai attālināti, veicot iepriekšējo Klienta identifikāciju);
9.1.2. pierakstās jaunumu, brīdinājumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no biedrības "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION";
9.1.3. jautā biedrībai "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" plašāku informāciju par Klienta izmantoto pakalpojumu vai sazinās ar biedrības "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
9.1.4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
9.2. Biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam piekritis (piem., no parādvēstures datubāžu turētājiem un tml.).
10. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes laiks?
10.1. Biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" apstrādās Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
10.1.1. ir spēkā Līgums starp Klientu un biedrību "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION";
10.1.2. personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
10.1.3. cik tas ir nepieciešams biedrības "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION"  leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai, piemēram:
10.1.3.1.  rezervējot: 10 gadi, ievērojot likumā noteiktās uzglabāšanas saistības;
10.1.3.2.  pieprasījumiem/piedāvājumiem: 2 gadi.
10.1.4. kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.
11. Klienta personas datu koplietošana
11.1. Lai sniegtu Klientam pakalpojumus, biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" var kopīgot Klienta personas datus ar:
11.1.1. sadarbības partneriem, kas iesaistīti Klientam izmantoto pakalpojumu nodrošināšanā (izglītību sniegšanu ārzemēs);
11.2. Biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;
11.3. Biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.  
11.4. Biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" patur tiesības nepieciešamības gadījumā nodot Klienta personas datus citiem pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams labākam servisam un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai Klientam.
12. Kā biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" aizsargā tās rīcībā esošos Klienta personas datus?
12.1. Biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.
12.2. Biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas biedrības "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pāzriņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Par šādu Pārziņa deleģējumu ar datu apstrādātāju tiek sastādīta atsevišķa vienošanās, kurā datu apstrādātājs apņemas pildīt spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.  
12.3. Biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un / vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no biedrības "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION", piemēram, Klienta vainas un / vai nolaidības dēļ.
12.4. Biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot: ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju; saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu; ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā; ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Pārziņa likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Pārziņa likumīgās intereses
12.4. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" paziņos par to Klientam.
13. Kādas tiesības ir Klientam?
13.1. Vērsties pie biedrības "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" lai saņemtu Pārziņa rīcībā esošo personas datu kopijas.
13.2. Labot visus Pārziņa rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas zvanot vai rakstiski, aizpildot veidlapu biedrības "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" birojā, vai nosūtot elektronisko pieprasījumu uz e-pasta adresi, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
13.3. Klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no Pārziņa ir saņēmušas informāciju par šo Klientu. Biedrība "BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION" nesniegs Klientam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas
izpaust.
13.4. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
13.5. Klientam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību, mainot mainot pakalpojuma sniedzēju.
13.6. Vērsties pie Pārziņa vai personas datu apstrādes uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi;
13.7. Vērsties pie Pārziņa personas, kas atbildīga par personu datu aizsardzību, lai saņemtu informāciju par klienta personas datu apstrādi un to aizsardzību.

Jautājumu gadījumā par veikto personas datu apstrādi var sazināties ar Pārzini - juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 33/35, Rīga, LV-1011, tālrunis +371 67317627 E-pasta adrese: info@balticcouncil.org.


 

Uz augšu