Privātuma politika

BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION PERSONAS DATU APSTRĀDES VISPĀRĪGIE PRINCIPI UN NOSACĪJUMI.

Lai mēs varētu jums piedāvāt Baltic Council for International Education pakalpojumus, mums ir jāapkopo un jāapstrādā daži jūsu personas dati. Mēs ļoti nopietni uztveram personas datu aizsardzību un vienmēr apstrādājam tos saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības noteikumiem, jo īpaši ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Ar šo datu aizsardzības deklarāciju vēlamies jūs informēt par mūsu apstrādāto personas datu veidu, apjomu un mērķi, kā arī par jūsu kā attiecīgās personas tiesībām.
Personas datu sniedzējs ir jebkura persona, kas apstrādā personas datus, un/vai jebkura persona, kuras vārdā tiek apstrādāti personas dati. Galvenais operators ir uzņēmums BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION, reģistrācijas numurs: 40008085919, adrese: Ģertrūdes iela 33/35, Rīga, LV 1011, Latvija. Pilnvarotais operators - persona, kuru galvenais operators ir pilnvarojis apstrādāt personas datus. Pilnvarotais operators ir BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION darbinieks.
“Datu subjekts” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir sniegusi savus personas datus Primārajam datu pārzinim un kuras datus primārais datu pārzinis apstrādā saskaņā ar vispārējiem personas datu apstrādes principiem.
Personas dati - dati par datu subjektu, ko datu subjekts nosūtīja/paziņoja personas datu operatoram, izmantojot tīmekļa vietni, e-pastu vai tālruni. Šādi dati ietver vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, adresi, pases numuru, dzimšanas datumu, dzimumu un citus datus, kas var identificēt personu.
Personas datu apstrāde – jebkura darbība, kas tiek veikta ar personas datiem, tostarp personas datu vākšana, ierakstīšana, organizēšana, glabāšana, modificēšana, izpaušana, piekļuve, apskate, izguve, izmantošana, pārsūtīšana, kopīgošana, apkopošana, izbeigšana, dzēšana vai iznīcināšana, vai dažas no iepriekš minētajām darbībām, neatkarīgi no tā, kā darbība tiek veikta vai kādi līdzekļi tiek izmantoti.
"Trešā persona" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas nav datu subjekts, galvenais pārzinis, pilnvarotais pārzinis vai persona, kas apstrādā personas datus galvenā vai pilnvarotā pārziņa vārdā.

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN PRINCIPI
Personas datu pārzinis apstrādā personas datus, lai vispārēji pārvaldītu attiecības ar klientiem un nodrošinātu, pārdotu, reklamētu un administrētu produktus un pakalpojumus.
Personas datu operators nav tiesīgs nodot, iznomāt vai nodot personas datus vai kā citādi nodot tos trešajām personām un trešo personu lietošanai (izņemot šajos Vispārējos personas datu apstrādes principos paredzētos gadījumus un gadījumus).
Apstrādājot personas datus, personas datu pārzinim ir jāievēro Fizisko personu datu aizsardzības likumā un ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā paredzētie principi.

DATU VĀKŠANA UN APSTRĀDE
Mēs apstrādājam jūsu datus, pamatojoties tikai uz vienu vai vairākiem iespējamiem juridiskiem pamatiem.
Saskaņā ar GDPR personas datus jo īpaši var apstrādāt uz līguma pamata vai pirmslīguma pasākumu veikšanai, ja ir dota piekrišana, pamatojoties uz likumīgām interesēm vai likumu un lai aizsargātu dzīvībai svarīgas vai sabiedrības intereses.
Rezervējot valodu kursus vai naktsmītnes vai iegādājoties citus pakalpojumus, par kuriem ir jāmaksā, mēs izmantojam jūsu līguma pamatdatus, tostarp kontaktinformāciju, līguma izpildei, kā tas ir, piemēram, apstrādes operāciju gadījumā, kas nepieciešamas preču piegādei vai cita pakalpojuma vai maksājuma sniegšanai, kā arī juridisku prasījumu vai pretenziju izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b apakšpunkts). Tas pats attiecas uz tādām apstrādes darbībām, kas nepieciešamas, lai veiktu pirmslīguma pasākumus, piemēram, uz jautājumiem par mūsu produktiem vai pakalpojumiem. Maksas pakalpojumu gadījumā mēs apstrādājam noteiktus datus, jo uz mums attiecas juridisks pienākums.
Mēs arī izmantojam e-pasta adresi, ko norādījāt reģistrācijas laikā vai līguma izpildes ietvaros, lai informētu jūs pa e-pastu par mūsu pašu līdzīgiem produktiem vai pakalpojumiem un par esošajām rezervācijām vai par BCIE kopumā. Šajā gadījumā e-pasta adrese tiek apstrādāta, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm reklamēt mūsu produktus un pakalpojumus (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).
Turklāt mēs izmantojam jūsu e-pasta adresi, lai nosūtītu jums mūsu biļetenu, ja esat mums iepriekš devis skaidru piekrišanu saņemt šo biļetenu vai sludinājumu. Šādā gadījumā mēs apstrādājam jūsu e-pasta adresi, lai varētu nosūtīt jums informatīvu vēstuli saskaņā ar jūsu pieprasījumu (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret savas e-pasta adreses izmantošanu šādiem nolūkiem, rakstot uz info@balticcouncil.org.
Katrai ierīcei, kas savienota ar internetu, ir nepieciešama unikāla adrese, ko sauc par IP adresi, lai pārsūtītu datus. IP adreses pagaidu glabāšana ir tehniski nepieciešama, lai vietni piegādātu lietotāja datorā. Mēs saīsinām IP adreses pirms jebkādas apstrādes un apstrādājam tās tikai anonīmi. Mēs neuzglabājam un neapstrādājam pilnas IP adreses. Mūsu serveri arī saglabā jūsu IP adresi 14 dienas drošības nolūkos.
Apstrādes darbību gadījumā, uz kurām neattiecas neviens no iepriekš minētajiem juridiskajiem pamatiem, apstrāde notiek, ja tas ir nepieciešams likumīgo interešu aizsardzībai, kā arī pilnībā ņemot vērā jūsu intereses, pamattiesības un brīvības, nepārkāpjot tos (VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunkts). Leģitīmas intereses nozīmē, ka datu subjekts ir atbildīgās personas klients. Ja personas datu apstrāde ir balstīta uz to, mūsu likumīgās intereses ir mūsu uzņēmējdarbības veikšana visu mūsu darbinieku un mūsu akcionāru labā.

Mūsu likumīgās intereses piedāvāt jums produktus, kas pielāgoti jūsu vajadzībām, informēt jūs par jauniem produktiem un pastāvīgi uzlabot mūsu pakalpojumus un tādējādi palielināt mūsu pārdošanas apjomu, ir tiesiskais pamats tiešsaistes reklāmu un tīmekļa analīzes apstrādei, pamatojoties uz izmantošanu. Vēl viena leģitīma interese ir uzņēmuma procesu funkcionalitāte (piemēram, adrešu pārvaldība/grāmatvedība). Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgām interesēm.
Gadījumā, ja dati tiek apstrādāti ar mērķi, kas nav norādīts datu vākšanas laikā, tiks veikta saderības pārbaude saskaņā ar GDPR 6. panta 4. punktu. Turpmāka apstrāde ir atļauta tikai tad, ja sākotnējais mērķis ir saderīgs ar jauno mērķi vai ir atļauts uz atsevišķa juridiska pamata. Atzītos saderīgos nolūkos ietilpst civilprasību celšana, īstenošana vai aizstāvēšana, ja vien datu subjektam nav sevišķi svarīgas intereses. Šajā gadījumā mēs jūs informēsim par mērķa izmaiņām. Ja jaunais mērķis nav savienojams ar savākšanas laikā deklarēto mērķi, jaunā kolekcija tiks veidota, pamatojoties uz jauno juridisko pamatu. Mēs jūs informēsim, kad mērķis mainīsies.
Katra piekļuve mūsu mājas lapai un publikācijām, kā arī katra mājaslapā saglabātā faila meklēšana tiek reģistrēta. Glabātuve tiek izmantota iekšējās sistēmas un statistikas vajadzībām. Tiek reģistrēti šādi dati: izvilktā faila nosaukums, izvilkšanas datums un laiks, pārsūtīto datu apjoms, veiksmīgas ieguves paziņojums, tīmekļa pārlūkprogramma un pieprasījuma domēns. Turklāt tiek reģistrētas pieprasītāju datoru IP adreses. Papildu personas dati tiek reģistrēti tikai tad, ja sniedzat šo informāciju brīvprātīgi, piemēram, kā daļu no pieprasījuma vai rezervācijas.
Mūsu pakalpojumi ir paredzēti plašai sabiedrībai. Tā kā nepilngadīgie arī var izmantot mūsu pakalpojumus, piemēram, valodu kursus un citas programmas, mēs apkopojam datus no nepilngadīgajiem tikai ar likumīgā aizbildņa piekrišanu.
Jūs varat arī izmantot mūsu tiešsaistes pakalpojumus, kuriem nav nepieciešama samaksa vai reģistrācija, nesniedzot nekādus personas datus. Principā tas notiek tikai tiktāl, cik nepieciešams, lai nodrošinātu vietnes, mūsu satura un pakalpojumu darbību. Turklāt mēs apstrādājam personas datus saistībā ar BCIE izmantošanu, ja, piemēram, jūs tos sniedzat pats, kā daļu no pieprasījuma vai rezervējot valodas kursus, vai tāpēc, ka tam ir cits juridisks pamats. Ja jūs to nevēlaties, jūs diemžēl nevarēsit izmantot mūsu pakalpojumus vai arī nevarēsiet to izmantot pilnībā.
Ja nosūtāt mums pieprasījumus (piemēram, kataloga pasūtījumu) vai reģistrējaties mācību braucienam vai bezmaksas konsultācijai, izmantojot veidlapu, jūsu informācija, tostarp kontaktinformācija, tiks izmantota jūsu pieprasījuma vai rezervācijas apstrādei.

PERSONAS DATU UZGLABĀŠANA
Ja rodas papildu jautājumi pēc jūsu pieprasījuma apstrādes vai pasūtītā pakalpojuma izpildes, un, ņemot vērā glabāšanas termiņus saskaņā ar nodokļu un komerclikumiem, dati, kurus jūs mums sniedzāt kā daļu no pieprasījuma vai rezervācijas tiks saglabāti šādi:
- rezervējot: 10 gadi, ievērojot likumā noteiktās uzglabāšanas saistības
- pieprasījumiem/piedāvājumiem: 2 gadi
Ja esat mums sniedzis personas datus, mēs tos izmantojam tikai, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un rezervācijām, apstrādātu ar jums noslēgtos līgumus un veiktu tehnisko administrēšanu.
Jūsu personas dati tiks nodoti trešajām personām vai citādi kopīgoti tikai tad, ja tas ir nepieciešams līguma apstrādes nolūkos - jo īpaši pasūtījuma datu pārsūtīšanai piegādātājiem - tas ir nepieciešams rēķinu izrakstīšanas nolūkos vai ja esat iepriekš iesniedzis piekrišanu.
DATU SUBJEKTA PIEKRĪŠANA
Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, kas norādīta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punktu un ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punktu.
Datu subjektam ir jādod piekrišana personas datu operatoram viņa personas datu apstrādei saskaņā ar šiem principiem un personas datu apstrādes mērķi. Lai dotu piekrišanu, datu subjektam ir jāaizpilda attiecīgās drukātās anketas vai tiešsaistes veidlapas personas datu operatora vietnē www.balticcouncil.org vai jāsniedz savi dati pa e-pastu vai tālruni.
Piekrišanas došana ir priekšnoteikums sadarbībai ar datu subjektu, un nesaskaņota piekrišana nozīmē, ka primārais operators nevar veikt datu subjekta pieprasīto pakalpojumu.
Datu subjekts var atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, paziņojot par to savu personas datu operatoram uz e-pasta adresi info@balticcouncil.org vai atsakoties no personas datu operatora nosūtītajiem elektronisko adresātu sarakstiem. Piekrišanas atsaukšana neietekmē personas datu apstrādes likumību, kas notikusi pirms piekrišanas atsaukšanas.

SĪKDATNES
Dažas vietnes izmanto tā sauktās sīkdatnes. Sīkdatnes nebojā jūsu datoru un nesatur vīrusus. Sīkdatnes palīdz padarīt mūsu piedāvājumu lietotājam draudzīgāku, efektīvāku un drošāku. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu datorā un saglabāti jūsu pārlūkprogrammā.
Lielākā daļa mūsu izmantoto sīkfailu ir tā sauktie "sesijas sīkfaili". Tie tiek automātiski izdzēsti pēc jūsu apmeklējuma. Citi sīkfaili paliek jūsu gala ierīcē, līdz tos izdzēšat. Šīs sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu pārlūkprogrammu nākamajā jūsu apmeklējuma reizē.
Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu tā, lai jūs būtu informēts par sīkdatņu uzstādīšanu un atļautu sīkfailus tikai noteiktos gadījumos, izslēgtu sīkfailus noteiktos gadījumos vai vispār un aktivizētu automātisku sīkfailu dzēšanu, aizverot pārlūkprogrammu. Ja sīkfaili ir atspējoti, šīs vietnes funkcionalitāte var būt ierobežota.

GOOGLE ANALYTICS IZMANTOŠANA
Šī vietne izmanto tīmekļa analīzes pakalpojuma Google Analytics funkcijas. Pakalpojumu sniedzējs ir Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ASV. Google Analytics izmanto tā sauktās "sīkdatnes". Tie ir teksta faili, kas tiek glabāti jūsu datorā un ļauj analizēt, kā jūs lietojat vietni. Sīkdatnes ģenerētā informācija par šīs vietnes lietošanu parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un tur saglabāta. Vēlamies norādīt, ka šajā vietnē Google Analytics ir paplašināts, iekļaujot kodu "anonymizeIp", lai iespējotu IP adrešu anonīmu ierakstīšanu (tā saukto IP maskēšanu). Tomēr tā rezultātā Google iepriekš saīsinās jūsu IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās valstīs, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas līguma puses. Tikai izņēmuma gadījumos pilna IP adrese tiks nosūtīta uz Google serveri ASV un tur saīsināta. Šīs tīmekļa vietnes operatora vārdā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā jūs lietojat vietni, apkopotu pārskatus par vietnes darbību un sniegtu vietnes operatoram citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes darbību un interneta lietošanu. IP adrese, ko jūsu pārlūkprogramma pārsūtīja kā daļu no Google Analytics, netiks apvienota ar citiem Google datiem. Jūs varat novērst sīkdatņu saglabāšanu, attiecīgi iestatot pārlūkprogrammas programmatūru; tomēr mēs vēlamies jūs norādīt, ka šajā gadījumā, ja piemērojams, jūs, iespējams, nevarēsit izmantot visas šīs vietnes funkcionalitātes. Varat arī neļaut uzņēmumam Google apkopot sīkfaila ģenerētos datus, kas saistīti ar jūsu vietnes lietošanu (tostarp jūsu IP adresi) un apstrādāt šos datus, lejupielādējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams šajā saitē, un instalējot: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Varat neļaut pakalpojumam Google Analytics apkopot datus, noklikšķinot uz šīs saites. Tiks iestatīts atteikšanās sīkfails, kas neļaus turpmāk vākt jūsu datus, kad apmeklējat šo vietni (šī atteikšanās sīkdatne darbojas tikai šajā pārlūkprogrammā un tikai šim domēnam, izdzēsiet sīkfailus šajā pārlūkprogrammā, jums ir jāizmanto šis Noklikšķiniet uz saiti vēlreiz): atspējojiet Google Analytics
Papildinformāciju par lietošanas noteikumiem un datu aizsardzību var atrast vietnē https://www.google.com/analytics/terms/de.html vai https://www.google.de/intl/de/policies/.

GOOGLE ANALYTICS REMĀRKETINGS
Kā AdWords klients mēs izmantojam Google atkārtotā mārketinga (remārketinga) funkciju. Izmantojot šo funkciju, mēs varam sasniegt mūsu vietnes lietotājus citās Google reklāmas tīkla vietnēs (pašā Google, tā sauktajās "Google reklāmās" vai citās vietnēs), izmantojot uz interesēm balstītu reklāmu. Lai to izdarītu, tiek analizēta lietotāju mijiedarbība mūsu vietnē, t.i. kuri piedāvājumi interesē lietotāju, lai pēc mūsu vietnes apmeklējuma varētu nodrošināt lietotājam mērķtiecīgu reklāmu citās lapās. Reklāma tiek parādīta, izmantojot sīkfailus, kas ir nelieli teksta faili, kas tiek saglabāti lietotāja datorā. Teksta failus var izmantot, lai analizētu lietotāju uzvedību, apmeklējot vietni, un pēc tam tos izmantot mērķtiecīgiem produktu ieteikumiem un uz interesēm balstītai reklamēšanai. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai unikāli identificētu tīmekļa pārlūkprogrammu konkrētā datorā, nevis lai identificētu personu, netiek glabāti personas dati. Jūs varat atspējot Google sīkfailu izmantošanu, sekojot tālāk norādītajai saitei un lejupielādējot un instalējot tur sniegto spraudni: https://www.google.com/settings/ads/plugin.
Plašāku informāciju par Google atkārtoto mārketingu un Google konfidencialitātes politiku var atrast: https://www.google.com/privacy/ads/.

GOOGLE ADWORDS
Kā AdWords klients mēs izmantojam arī Google reklāmguvumu uzskaites analīzes funkciju. Google Adwords iestata jūsu datorā reklāmguvumu uzskaites sīkfailu, ja esat nonācis mūsu vietnē, izmantojot Google reklāmu. Šo sīkfailu derīguma termiņš beidzas pēc 30 dienām. Tie nesatur nekādus personas datus un tāpēc netiek izmantoti personas identifikācijai. Ja apmeklējat noteiktas mūsu vietnes tīmekļa lapas un sīkfaila derīguma termiņš vēl nav beidzies, Google un mēs varam atpazīt, ka esat noklikšķinājis uz reklāmas un tikāt novirzīts uz šo lapu. Katrs Google AdWords klients saņem atsevišķu sīkfailu. Tādēļ sīkfailus nevar izsekot AdWords reklāmdevēju vietnēs.

No reklāmguvumu sīkfaila apkopotā informācija tiek izmantota, lai ģenerētu reklāmguvumu statistiku tiem AdWords klientiem, kuri ir izvēlējušies reklāmguvumu uzskaiti. Adwords klienti zina kopējo lietotāju skaitu, kuri noklikšķināja uz viņu reklāmas un tika novirzīti uz lapu ar reklāmguvumu uzskaites tagu. Tomēr viņi nesaņem nekādu informāciju, pēc kuras lietotājus varētu identificēt. Ja nevēlaties piedalīties izsekošanas procesā, varat novērst tam nepieciešamo sīkdatņu uzstādīšanu, deaktivizējot automātisko sīkdatņu iestatījumu, izmantojot atbilstošos iestatījumus savā pārlūkprogrammā. Pēc tam jūs vairs netiks iekļauts reklāmguvumu uzskaites statistikā. https://www.google.de/policies/privacy/

SOCIĀLO MEDIJU LOGRĪKI
Mūsu vietnē ir integrēti sociālo mediju logrīki no Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest un Google+. Izmantojot šos sociālo tīklu pakalpojumus, šāda pakalpojuma lietotāji var vākt saites un ziņu ziņas. Šie pakalpojumi mūsu vietnē tiek parādīti tikai kā saite uz attiecīgajām mūsu profila lapām. Pēc noklikšķināšanas uz iegultās grafikas jūs tiksit novirzīts uz attiecīgā pakalpojumu sniedzēja vietni, t.i. tikai tad lietotāja informācija tiks nodota attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam.
Informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, izmantojot Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest un Google+ vietnes, var atrast attiecīgajos pakalpojumu sniedzēju datu aizsardzības noteikumos.
Facebook privātuma politiku var atrast vietnē https://de-de.facebook.com/policy.php.
Informāciju par Instagram privātuma politiku var atrast: https://instagram.com/about/legal/privacy/
Twitter privātuma politiku var atrast vietnē https://twitter.com/privacy. Savus privātuma iestatījumus pakalpojumā Twitter varat mainīt sava konta iestatījumos vietnē https://twitter.com/account/settings.
Pinterest privātuma politiku varat izlasīt vietnē https://pinterest.com/about/privacy.
Plašāku informāciju par Google datu aizsardzības noteikumiem var atrast šādās interneta adresēs: https://policies.google.com/privacy?gl=de vai https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN ATBILDĪBA
Personas datu operators nodrošina personas datu aizsardzību ar visa veida organizatoriskiem, fiziskiem un informācijas drošības pasākumiem. Personas datu operators apliecina, ka ir īstenoti visi personas datu aizsardzībai nepieciešamie pasākumi, personas datu apstrāde tiek ierobežota tādā apjomā, kāds nepieciešams personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai.
Ja datu subjekts ir devis piekrišanu personas datu apstrādei saistībā ar pieprasīto pakalpojumu, personas dati ir jāuzglabā, lai atsauktu datu subjekta piekrišanu.
Personas datu operators ļauj piekļūt personas datiem tikai tiem personas datu operatora darbiniekiem, kuriem ir tiesības apstrādāt personas datus, un tikai tādā apjomā, kas nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuru dēļ tiek veikta personas datu apstrāde.
Datu pārzinis ir atbildīgs par Fizisko personu datu aizsardzības likumā un ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteikto prasību ievērošanu, tiklīdz tā stājas spēkā.

JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS
Jums ir tiesības piekļūt Personas datu operatora rīcībā esošajiem personas datiem un saņemt papildu informāciju par savu personas datu apstrādi.
Jums ir tiesības jebkurā laikā pieteikties viņa personas datu apstrādei, tostarp pieprasīt savu personas datu apstrādes vai izpaušanas izbeigšanu vai piekļuves personas datiem izbeigšanu un/vai savākto datu dzēšanu, labošanu vai bloķēšanu. , ja šīs tiesības atbilst Fizisko personu datu aizsardzības likuma vai jebkura cita likuma noteikumiem.
Ja konstatējat, ka Personas datu operators, apstrādājot personas datus, ir pārkāpis Jūsu tiesības vai ja datu subjekts pieprasa Jūsu datu dzēšanu, Jums ir tiesības vērsties pie personas datu operatora pārkāpuma izbeigšanas vai novēršanas, izmantojot e- pasts info@balticcouncil.org . Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu valsts inspekcijā vai tiesā, lai aizsargātu savas tiesības.

UZŅĒMUMA DATI
Baltic Council for International Education
Registration №  40008085919
VAT №  LV40008085919
Address: Ģertrūdes 33/35, Rīga, LV-1011
SWEDBANK, HABA LV 22
LV52HABA0551009046271

Uz augšu